Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van YouPri. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de webshop van YouPri. Op verzoek zenden wij je een schriftelijk exemplaar. Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. YouPri behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door YouPri erkend. 

Overeenkomst

Een overeenkomst tussen YouPri en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door YouPri op haalbaarheid is beoordeeld.
YouPri behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na digitale vooruitbetaling.

Annulering van opdracht/bestelling

Voor al onze gefabriceerde en gepersonaliseerde producten geldt een uitzondering op het herroepingsrecht. Wanneer de consument een op maat gemaakt artikel bestelt, dan heeft hij geen recht op bedenktijd.

Wanneer je jouw product op maat bij YOUPRI aanschaft, dan ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden en ben je bewust van deze uitzonderingsregel op herroeping.

Levering

In het kader van de regels van de koop op afstand zal YouPri bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het productiemateriaal niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 

Aan de leveringsplicht van YouPri zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door YouPri geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Alle in de webshop genoemde termijnen zijn indicatief. Aan deze termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

Prijzen

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van plaatsingsfouten. Voor de gevolgen van plaatsingsfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle in de webshop vermelde prijzen zijn in EURO`s, inclusief 21% BTW en exclusief eventueel bijkomende betalings- en/of verzendkosten.

Herroepingsrecht

Indien de consument producten heeft besteld die naar de specificaties van de consument vervaardigd zijn, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, dan kan de consument geen beroep doen op zijn herroepingsrecht. 

Producten die je via YouPri koopt worden ten allen tijde op maat, gepersonaliseerd en volgens de door de klant ingevoerde specificatie(s) gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. (art. 6:230p sub f onder 1° BW).

Volgens de huidige bepalingen van de wet heeft de gebruiker, die optreedt als consument, geen recht om het herroepingsrecht uit te oefenen in het geval van maatwerk, aangezien het geleverde product volledig bedrukt en op maat is gemaakt in de vorm en in de afmetingen op zijn specifieke behoeften. 

In het geval van een retourverzoek, zal youpri alleen, nadat zij haar verantwoordelijkheid heeft vastgesteld, het product of een defect onderdeel van het product opnieuw afdrukken, waarbij dezelfde productiedocumenten en dezelfde verzenddocumenten worden overgenomen.

Retourverzoeken en juridische reclamaties worden niet geaccepteerd wanneer:

 • de klant per ongeluk de ene maat of model/afbeelding besteld in plaats van het andere
 • de klant verkeerde maten of hoeveelheden ingevoerd heeft
 • de klant zich bedenkt
 • de klant het product (slecht) heeft geplakt/gemonteerd of laten plakken of monteren
 • het geleverde print/druk product vergelijkt met de kalibratie van zijn/haar schermkleuren
 • de klant het niet eens is met de werkelijke verhoudingen en/of grootte van de onderwerpen in de gereproduceerde afbeelding.
 • de bestelling niet ontvangen is of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de zaken heeft teruggezonden, middels een schriftelijk bewijs van retour.

YouPri kan in sommige gevallen met de klant een forfaitaire terugbetaling overeenkomen die wordt vastgesteld door te kiezen voor de retour- en herdrukprocedure.

Klachten over eventuele (zichtbare) gebreken moeten worden ingediend voordat het product wordt geïnstalleerd en gebruikt. Je dient daarom het product te inspecteren voordat je het installeert. Bij een klacht vergoeden wij geen bijkomende kosten zoals installatiekosten of andere extra kosten. Wij vergoeden en accepteren geen (vervolg)schades wanneer:

 • (een deel van) het behang op de muur aangebracht is of is geweest;
 • (een deel van) het behang in een onjuiste volgorde is aangebracht;
 • (een deel van) het behang bij het aanbrengen is gescheurd;
 • (een deel van) het behang op een andere manier beschadigd is geraakt voor of tijdens het aanbrengen.
 • (een deel van) het behang slecht heeft geplakt/gemonteerd of laten plakken of monteren.
 • (een deel van) het behang loslaat (na verloop van tijd).
 • (een deel van) het behang naden vertoond.
 • tijdens of na het verwijderen van (een deel van) het behang. schades (aan de muur) optreden.
 • vertraging of schades aan (bouw)projecten voor of tijdens het (monteren) van het behang.

Aanbiedingen

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt YouPri zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Mondelinge toezeggingen verbinden YouPri slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 

Aanbiedingen van YouPri gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. YouPri kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de webshop van YouPri gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

Al het in de website van YouPri gepubliceerde fotografische materiaal heeft een louter indicatief doel. De verschillen in print- en of drukkleuren en tinten van het ontvangen product, vergeleken met de foto’s op de website, in vergelijking met de concepten/drukproeven e.d. of monstermateriaal, of een vorige levering kunnen niet als een materieel defect worden gerapporteerd.

Voorwaarden van aanleveren

De opdrachtgever dient bestanden kant-en-klaar aan te leveren. De opdrachtgever controleert voorafgaand aan de bestelling nauwkeurig het ter beschikking gestelde JPG/ZIP/PDF/AI/EPS/PNG of ander digitaal bestand. YouPri is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk aanleveren van bestanden, evenmin aansprakelijk voor tekstuele fouten of fouten in de vormgeving en/of opmaak, alsmede eventuele copyrights van het bestand of bestanden.

Intellectueel eigendom

Op alle door YouPri verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. behoudt YouPri zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met YouPri zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. blijven YouPri eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden. 

De opdrachtgever betaalt enkel een vergoeding voor de geleverde diensten en niet voor de eigendomsrechten of voor de rechten op verdere vermenigvuldiging. Het copyright kan tegen een vergoeding aan de opdrachtgever of aan een derde geleverd worden wanneer het schriftelijk zo is overeengekomen. De rechten gaan in dit geval pas over naar de opdrachtgever of derde wanneer de afgesproken vergoeding betaald is.

Montage

YouPri is nimmer aansprakelijk voor
het voorbehandelen van de wanden of muren en/of het plakken c.q. monteren van het fotobehang. Evenals het ontstaan van vervolg- en/of gevolgschade voor, na of tijdens het aanbrengen van het fotobehang. 

Monteren of bevestigen van rolgordijnen geschiedt op eigen risico. YouPri is niet aansprakelijk voor schades als gevolg van het (verkeerd) monteren van het rolgordijn in de muur, kozijn of anderszins. De klant is op de hoogte van het child safety protocol t.a.v. de minimale hoogte ter bevestiging van het rolgordijn, dat in acht moet worden genomen. De aansprakelijkheid voor het niet naleven van dit protocol met eventueel daaruit voortvloeiend letsel, licht geheel bij de klant. 

Extra werkzaamheden; meerwerk

Het werk omvat alleen datgene, dat tussen YouPri en klant is overeengekomen. Meerwerk is datgene dat niet is afgesproken, zoals eventueel ontwerp en opmaak of bijvoorbeeld het niet kant-en-klaar aanleveren van bestanden. Het omzetten van bestanden valt onder meerwerk. 

Door YouPri te maken kosten voor meerwerk, welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de klant in rekening worden gebracht. Wel ontvangt de klant hiervan vooraf een prijsindicatie. Pas wanneer de klant hiermee schriftelijk akkoord gaat, zullen YouPri starten met de meerwerkzaamheden.

Overmacht

YouPri is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het productieproces, internet, elektriciteit, e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van YouPri alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. YouPri behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is YouPri gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Indien YouPri bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van alle door YouPri aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij YouPri zolang de afnemer de vorderingen van YouPri uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van YouPri wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boetes, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen YouPri en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij YouPri er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

YouPri heeft het recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Ingeschreven onder Kamer van Koophandel nr. 28116241. Versie geldig vanaf 1 januari 2023.

error: De afbeelding is beveiligd!